Kan Mag-ati an Tobig sa Dagat

Sa sarong pwera aasin harayoon na logar, igwang sarong pamilya na
grabeng maray an namamating pagtios. Mala ngani ta sa sobrang pagtios
haros dai na nagkakakan an mag agom na si Juan asin Luisa ta imbes na
sinda an magkakan an mga akin na ngona an saindang iniinot. An
saindang tolong aki iyo sinda Iya 9 anyos, Ida 7 anyos asin Nono 6
anyos.

Haros anom na bolan nang arog kaini an saindang kamogtakan. Tanganing
dai sana mamati kan mga aki an problemang ini, patago sana an mag-agom
magkakan kan abo kan sinolong palapa nin niyog sa saindang libod.

Sarong banggi, nag-abot si Juan na mayo na naman nakuang pambakal nin
bagas huli sa katikapohan.

“ Pano na an satuyang mga aki Juan? Sarong sunad na sana nin linugaw
an aabotan kan natatadang bagas sa salop,” an agrangay ni Luisa.

Mayo man maginibo si Juan kondi magtoninong na sana holi ta mayo man
siyang maginibo sa saindang kamogtakan.

Oroatyan nagrani si Luisa sa saiyang agom asin may ihininghing digdi.
Makolog ini para sakoya, nagpoon nang magtoro an loha ni Luisa, alagad
dai ko matitios na mahiling an mga aki ta na loway-loway na maotsan
holi sa gotom.

“ Kon magagadan sinda habo kong mahiling.”

“ Ano an boot mong sabihon, Luisa? ” Nagngangalas na hapot ni Juan sa agom.

“ Alokon ta an mga aking magpadagat sa aga. Bayaan ta sinda doman
pagkatapos tang iogsod an baroto sa dagat.” Nagbobolakog an mata ni
Luisa mantang sinasabi ini na garo mayo sa sadiring pag-iisip.

Naolakitan man kaini an agom na si Juan. “ Pano kon makabalik sinda?”
“ Dai. An natatadang kabangang takad nin bagas lologawon ko asin
lalaganan kong hilo. Pag nagotom an mga aki, sigoradong makakan sinda
asin…” nagpoli sa paghibi an tinataram ni Luisa.

“ Ako man mas marhay pang arog kaiyan an gibohon ta kaysa mahiling ko
an mga aki na loway-loway na nagagadan holi sa kawaran nin pagkakan.”

Advertisements